artist’s portfolio

LE25ARCHIVE (Vintage archives)

sh

SHALOM HARLOW FOR ROMEO GIGLI

sh1
sh2
sh3
sh4
sh5
sh6
sh7
sh8